بر ریشه من خوب نش تبرت را بهشتیبر زلف سیاهم تو نشاندي سحرت راای کاش به پایان برسانی سفرت را
خشكیده دواتم به چه رنگی بنویسمبا خون دلم نقش نمایم اثرت را
دور از منی و فاصله بسیار و دلم تنگباید که نسیمی برساند خبرت را
یك عمربه خاك دل من ريشه دواندیحق نیست به دشمن برسانی ثمرت را
هر لحظه به روی سر تو سایه ی من بودبر ريشه ی من خوب نشاندي تبرت را
رد می شوی از خواستن وعشق من امابد نیست نگاهی بكنی پشت سرت راسید هادی بهشتي
زمانه کاش نچیند دوباره بال و پرت را
خدا کند ندرد گرگ ، گوشه یِ جگرت را
 
عزیز مصر ! دعا کن در این تسلسل قحطی
برادران نفروشند حضرتِ پدرت را !
 
امان ازین همه خنجر که دست این شب وحشیست
نگاه کن منِ تنها ، همیشه پشت سرت را !
 
چه افعیان که عمودی درون شهر پلاسند
چقدر خوش قد و بالا گرفته دور و برت را !
 
رفیق ، گریه ی یک مرد ، دردناک و غریب است
نبیند‌آینه ایکاش چشمهای ترت را ...
 
درختِ بی تنه ام ، باغبان ! تو را به خدایت
به جان ريشه نیفتی ! غلاف کن تبرت را
 
 
#

مرد قوی هیکل، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.روز اول 18 درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید .روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزدیکش رفت و...عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم.رئیس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟او گفت: برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.
مرد قوی هیکل، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.روز اول 18 درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید .روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزدیکش رفت و...عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم.رئیس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟او گفت: برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.
 
مرد قوی هیکل، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.روز اول 18 درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید .روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزدیکش رفت و...عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم.رئیس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟او گفت: برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بود
اصل موضوع را فراموش نکن
مرد قوی هیکل، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.
 
روز اول 18 درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید .
 
روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزدیکش رفت و...
 
عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم.
 
رئیس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟
 
او گفت: برای این کار وقت نداشت

چون بغضِ تلخی
 
در گلویِ درختی خشكیده
 
 رو در رویِ لبخندِ تیزِ تبر
 
هراسان از هجومِ
ویرانگرِ ارتشِ موریانه ها
به تو مینگرم ... این روزها
 
بزن...!
تو زودتر بزن ، تیزی تبرت را
بر تنه یِ چوبیِ آخرین ایستگاه خاطراتِ
خاك خورده یِ قدیمیت
تا پیش دستیِ موریانه هانكرده است
خاك اره
سرتا پای قامت خشكیده ام را
 نشده ام رسوا
از پدیدار شدن ِ دلواپسی های بی رحمِ
یك عمر داشتنت را
 
بزن...!
تو زود تر بزن ، تیزی تبرت را
..............
ملکشاهی
زمانه کاش نچیند دوباره بال و پرت را
خدا کند ندرد گرگ ، گوشه یِ جگرت را
 
عزیز مصر ! دعا کن در این تسلسل قحطی
برادران نفروشند حضرتِ پدرت را !
 
امان ازین همه خنجر که دست این شب وحشیست
نگاه کن منِ تنها ، همیشه پشت سرت را !
 
چه افعیان که عمودی درون شهر پلاسند
چقدر خوش قد و بالا گرفته دور و برت را !
 
رفیق ، گریه ی یک مرد ، دردناک و غریب است
نبیند‌آینه ایکاش چشمهای ترت را ...
 
درختِ بی تنه ام ، باغبان ! تو را به خدایت
به جان ريشه نیفتی ! غلاف کن تبرت را
 
 
#
                             ريشه ها
مى توانید گلها را بخشكانید ، برگها را بسوزانید، شاخه ها را بشكنید، و ساقه ها را از بیخ ببرید،اما ريشه ها را نخشكانید،شاید روزگارى عمر خشكسالى به سر آمد و ابرى جهیدن گیرد  و ترنم بارانى بر خاك وريشه ها جانى دوباره بخشید و جوانه بزنند و از هر جوانه اى نهالى  بروید  و دوباره زمین را پر از خرمى كند ،چون نه دولت شما جاودانه است ونه دولت خشكسالى
!  آنهایى كه دم از توسعه مى زنند بدانند و آگاه باشند كه توسعه یافتگى نسب
گزیده ای از تفسیر آیه ی 25 سوره ی بقره
درس هفتم
7. «وجه تشابه» در ثمرات بهشتي
«وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً»؛ در ارتباط با كلمه ی «مُتَشابِهاً» نیز چند وجه تفسیری بیان شده است،[1] از جمله؛
الف) ثمرات بهشتي از نظر رنگ شبیه و مثل هم است ولى طعم و مزه ی آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
ب) جمیع ثمرات بهشتي از نظر کیفی با یکدیگر مثل و شبیه بوده و در آنها جنسِ پست و نامرغوب وجود ندارد.
ج) به جهت آن که قسمتی از میوه های بهشتي از نظر کمّی و کیفی، با قسمت دیگ
آن شب در حال رانندگی كه از دفتر به منزل میرفتم پیامك سر نوشت سازت را فرستادی
تیری كه مستقیم به قلبم نشاندي.
وقتی نوشتی دوست دارم. هنرمندانه جواب عشق را از تو گرفتم و باز نوشتی ، آره خوب دوستت دارم.
ولی نمیدانستی كه من چقدر زیادتر تو را دوست (دوستت) دارم
روزی هیزم شکنی در یک شرکت چوب بری دنبال کار می گشت، در نهایت توانست برای خودش کاری پیدا کند، حقوق و مزایا و شرایط کار بسیار خوب بود، به همین خاطر هیزم شکن تصمیم گرفت نهایت سعی خودش را برای خدمت به شرکت به کار گیرد . به او یک تبر دادند و او را به سمت محلی که باید در آن مشغول می شد، راهنمایی کردند.
روز اول هیزم شکن 18 درخت را قطع کرد، رئیس او را تشویق کرد و گفت همین طور به کارش ادامه دهد . این تشویق انگیزه بیشتری در هیزم شکن ایجاد کرد و تصمیم گرفت روز
روزی هیزم شکنی در یک شرکت چوب بری دنبال کار می گشت، در نهایت توانست برای خودش کاری پیدا کند، حقوق و مزایا و شرایط کار بسیار خوب بود، به همین خاطر هیزم شکن تصمیم گرفت نهایت سعی خودش را برای خدمت به شرکت به کار گیرد . به او یک تبر دادند و او را به سمت محلی که باید در آن مشغول می شد، راهنمایی کردند.
روز اول هیزم شکن 18 درخت را قطع کرد، رئیس او را تشویق کرد و گفت همین طور به کارش ادامه دهد . این تشویق انگیزه بیشتری در هیزم شکن ایجاد کرد و تصمیم گرفت روز
فرض بفرمایید كه ما یك درخت مركبات داریم و به ان كود داده ایم، قدری نزدیكتر  و به درون خاك میرویم، حال این كود در چه فاصله ای از ريشه باید باشد كه گیاه بتواند أنرا جذب كند. ایا ملوكول كود شیمیایی قادر به جابجا شدن در خاك هست كه خود را به ريشه نزدیك كند
و یا ایا راهی هست كه ما ريشه را به ان ملوكول نزدیك كنیم
هدف از این پست صرفا طرح سوال بود، سوالاتی كه با مطالعه یك پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته اكولوژی در دهنم إیجاد شد، البته جواب سوال اصلی را ی
گزیده ای از تفسیر آیه ی 25 سوره ی بقره
درس هشتم
. کیفیت ازدواج های بهشتي
«وَ لَهُمْ فیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ»؛ قرآن كریم در بهشت، از دو گروه سخن به میان آورده است:
الف) «حور العین» که همان زنان بهشتي اند.
ب) «غلمان و ولدان» که همان پسران بهشتي اند.
اما «حور العین»؛ كه به نكاح مردان بهشتي درآورده می شوند، چنان كه فرمود: «كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ»«دخان/54»، «حور»- جمعِ «حوراء» یعنی زنی که جسمی سفید دارد و «عِین» جمع «عیناء» ی
باز لب های من به خنده نشست
 روی تنهاییم پرنده نشست 
 
باز طوفان گرفت ابراهیم
بت من جان گرفت ابراهیم
 
بت من رنگ وبو نمی خواهد
شبنم است او وضو نمی خواهد
 
برگ وبار جهان ز ريشه ی اوست
خون پیغمبران به شیشه ی اوست
 
هر طرف نقش آن پری رو هست
رو به هر سو که می کنم او هست
 
دلم از غصه مست اوست هنوز
چشم هایم به دست اوست هنوز
 
می زنم هر چه در نمی شکند
بت من را تبر نمی شکند
 
تو بتت از گل است ابراهیم
کار من مشکل است ابراهیم
 
تو بهارت به این قشنگی نیست
بت من چو
z.b abdl:همایش مهارتهای زندگی با حضور استاد علی بهشتي برای بانوان مددجوی خیریه طهورا در 2/6/95 در فاز یک اندیشه شهریار برگزارشد.در این برنامه که با هدف غربالگری نیاز های مشاوره ایی مدد جویان و کمک به مشکلات خاص آن در حوزه ارتباطات درون فردی ،خانوادگیاجتماعیوحدت رویه در جهت مقابله با بحرانهای بلوغ نوجوان کاهش آلام مددجویان برگزار شدآقای علی بهشتي ضمن تاکید بر ضرورت ريشه یابی مشکلات و استفاده از مشاور و راهنمای متخصص گفت: ابتدا باید به نقطه پذیرش
تنهای تنهایم اگر، دیگر غمی نیست
غیر از غم عالم مرا گر عالمی نیست 
 
وصف دل ما را بدان آسان و زیباست
آنقدر غم در دل بود دیگر غمی نیست
 
زخمی كه بر جانم نشاندي كار خود كرد
بر دردهای سینه ی من مرهمی نیست
 
عرش خدا می لرزد از آه ضعیفان
این دل شكستنها بدان كار كمی نیست 
 
خوب است حال ما اگر می پرسی از ما
غیر از غم دوری تو گر ماتمی نیست
 
تا نیستی ای جان شیرین در كنارم
بر این دل غمدیده جز غم همدمی نیست
 
تا پای جان می خوانمت ای جان جانان
عمرم به پایان است

یه سریا هم هستن كه با قربون صدقه میخوان خرت كنن
هی فدات میشن هی قربونت میرن هی بوس میفرستن هی بغلت میكنن بعد ريشه تو با همین فدات شم فدات شم ها میزنن
 دیدم كه میگم
یه ذره از دیدن اونور تر 
زدن ريشه مو كه میگم
ما كه اهلش نیستیم دلمون نمیاد میسپریم به همون خدا 
 
 
مرد قوی هیکلی، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.
روز اول 18 درخت برید. رئیس به او تبریگ گفت و او را به ادامه ی کار تشویق کرد.
روز بعد با انگیزه ی بیشتری کار کرد، ولی 15 درخت برید. روز سوم بیشتر کار کرد،
اما فقط 10 درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزد رئیسش رفت و گفت: "
نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش میکنم، درخت کمتری می برم!"
رئیس پرسید: "آخرین باری که تبرت را تیز کردی کی بود؟"
او گفت: " برای این کار وقت نداشتم، تمام مدت مشغول بریدن
ناله ها و ضجه های مادر ، بی عدالتی های پدر ، نگاه های هراسان فرزندان ، چكنم های همیشگی ،همه و همه در دل خود جمعی عاصی را رقم می زند . انگاه بستر جنگ های بی پایان پدید می اید .این جنگ هایی كه همیشه شنیده و دیده ایم . برادر با برادر . خواهر با برادر 
 جنگ های خونین كه به نابودی یكدیگر می انجامد . بی عدالتی ريشه عشق و دوستی را می زند .بی عدالتی ريشه محبت و برادری را می زند. بعد از سالیان تازه فهمیده ام چرا   برابری قبل از برادری می اید . 
فقط پدران ناعادل
ناله ها و ضجه های مادر ، بی عدالتی های پدر ، نگاه های هراسان فرزندان ، چكنم های همیشگی ،همه و همه در دل خود جمعی عاصی را رقم می زند . انگاه بستر جنگ های بی پایان پدید می اید .این جنگ هایی كه همیشه شنیده و دیده ایم . برادر با برادر . خواهر با برادر 
 جنگ های خونین كه به نابودی یكدیگر می انجامد . بی عدالتی ريشه عشق و دوستی را می زند .بی عدالتی ريشه محبت و برادری را می زند. بعد از سالیان تازه فهمیده ام چرا   برابری قبل از برادری می اید . 
فقط پدران ناعادل
ريشه زندگی برکن، که در این عصر خیانت، واقعیت مرده است!!!
ريشه زندگی برکن، که در این عصر یخی، عشق و اخوت مرده است!!!
ريشه زندگی برکن، که در این عصر نسل کشی، ادمیت مرده است!!!
ريشه زندگی برکن، که در این عصر جنگ و ستیز،صلح و مروت مرده است!!!
ريشه زندگی برکن، که در این عصر دروغ و ریا ،صداقت مرده است!!!
ريشه زندگی برکن ، که در این عصر غارت و دزدی، پاسبان مرده است!!!
ريشه زندگی برکن، که در این عصر شهوت، عابد و زاهد مرده است!!!
ريشه زندگی برکن، که در این عصر حصا
حسن بهشتي‌پور، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گفت‌وگو با «اعتماد»
روزنامه اعتماد شماره 3588  روز شنبه 11 مرداد 1395 صفحه 15
گروه دیپلماسی| «آژانس نقشی در نشت اطلاعات محرمانه ایران نداشته است.» این ادعایی است كه روز جمعه مسوولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واكنش به اعتراض روز دوشنبه ایران به درز اطلاعات محرمانه‌اش در گزارش آسوشیتدپرس داشته و گفته است كه درز اطلاعات محرمانه كشورها نگرانی آژانس هم است. در رابطه با اعتراض ایران و رد این مساله از س
 
 
مهربانم امروز داشتم فكر می كردم آدمها از چه زمانی پیر می شوند یا بهتر بگویم
 ريشه ها از چه زمانی پیر شدند ؟
 خوب كه فكر می كنم
 شاید از زمانی كه بی نگاه شدیم ؛ شاید از زمانی كه بیمار صفتان جهلشان را به رخ ريشه ها كشیدند  و آنها مجبور به تحمل شدند ؛شاید از زمانی كه گلبرگ نخستین پیوند خورد ؛شاید از زمانی كه گلبرگ ثانی پیوند خورد ؛شاید از زمانی كه گلبرگ پیوند نخستین با تمام نا باوری خیانت را نشانشان داد ؛ شاید از زمانی كه گلبرگ پیوند ثانی بی نگ
آنکارا موضع سنتی نسبت به تاتارهای کریمه دارد
 تجزیه اوکراین به زیان روسیه است
بهشتي پور در گفت‌وگو با تسنیم:
 ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶
بهشتي پور پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا گفت: آنکارا موضع سنتی نسبت به تاتارهای کریمه داشته و از ابتدا نسبت به ضمیمه  کردن این منطقه به روسیه معترض بوده است. توقع عدم رابطه ترکیه با اوکراین انتظار بی جایی است.
حسن بهشتي پور، پژوهشگر ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی اوراسیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با اشا
امروز از نظر درسی اصلا خوب نبودم با اینكه چون نوبت آشپزیمو انجام داده بودم و میتونستم جلو بیوفتم از برنامه ولی كلی عقب افتادم
ولی در عوض ی كار جالب كردم ،اومد ی جدول كشیدم و كارایی ك هر روز هر چقدم كوچیك و ساعت خواب و بیداریمو زدم و ريشه همه چیو كشیدم بیرون
ريشه كم درس خوندن ساعت خواب و بیداریمه ريشه اونم برمیگرده به هوس های بی موقع و الكی ،اینستا موزیك وبگردی
والا دیگه تعطیل میكنم همه چیو قول نمیدم چون سخته ولی سعی میكنم نه،خیلی سعی میكنم 
ب
ريشه تمامی دعوا و اختلافات زن و شوهر به سه کلمه مرسوم بر می گردد که در مکالمات روزانه به کرات مورد استفاده قرار می گیرند.
 
ريشه تمامی دعوا و اختلافات زن و شوهر به سه کلمه مرسوم بر می گردد که در مکالمات روزانه به کرات مورد استفاده قرار می گیرند.
 
 دعوا و کشمکش بخش جدایی‌ناپذیر روابط عاطفی محسوب می‌شود و کمتر زن و شوهری را می‌توان یافت که درگیر این مسئله نباشند، چه بسا این اتفاقات ممکن است موفق‌ترین و باتجربه ترین زوج‌ها را نیز دچار مشکل کن
 
 
 
 
 


سلام
به نظر من تاكید بر این نكته كه در هر انار فقط یك دانه ی آن بهشتي است، اینست كه:
چون دانه ی انار، چه ترش و چه شیرین و چه ملس، نوچ كننده است و هركجا بریزد چسبونكی می كند.
و هم اینكه لك حتی انار سفید دانه به راحتی از روی فرش و لباس و مبل و غیره پاك نمی شود، چه برسد به لك دانه های سیاه و قرمز!!
به انار خورها میخوان بگن مواظب باش نریزی و همه جا را نوچ و رنگی نكنی، نمی گن.
چون ذات آدمها اینطوره كه از هر كاری منع بشن،  نسبت به انجام اون كار حریص
پایان نامه معادل یابی،کاربرد و ريشه های ضرب المثل ها در زبان عربی
تعداد صفحات :۱۸۷
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
ضرب المثل ها و ريشه های آنها علاوه بر ارزش ادبی،آیینه ی زندگی و اخلاق عمومی و انعکاس فرهنگ ، آداب و عادات اجتماعی و سیاسی و اعتقادی بشر گذشته است .نگارنده پژوهش حاضر با تکیه بر کتاب « مجمع الامثال » به بیان کاربرد و ريشه پاره ای از امثال( ضرب المثلهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مجمع الامثال ) در زبان عربی پرداخته است ودر صورت امکان ريشه و داس
 
امام جمعه سبزوار گفت: شهید آیت الله دکتر سید محمد بهشتي، شخصیتی مبارز، وارسته و ممتاز بود.
حجت الاسلام غلامحسین ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه سبزوار هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت مظلومانه شهید بهشتي و یارانش را گرامی داشت و افزود: بسیاری از افرادی که در حادثه هفتم تیر ماه سال 1360 به شهادت رسیدند از بزرگان انقلاب و یاران امام خمینی (ره) بودند. وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی امانتی در دست همه ما می باشد که باید سعی کنیم آن را به خوبی حفظ کرده و ب
اندودنتیكس (تخصص درمان ريشه دندان) یکی از شاخه*های دندان پزشکی است که موضوع آن به طور کلی تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری*ها و* صدمات ريشه*ی دندان و از جمله عصب و کانال عصبی دندان می*باشد. درمان ريشه یا عصب*کشی زمانی انجام می*شود که یک آسیب (مانند پوسیدگی یا تروما) باعث تغییرات غیرقابل بازگشت در بافت عصبی دندان شده باشد، که ممکن است حتی به نکروز (مرگ بافت) منجر شود. این روش درمان در مواردی که بنا است روی دندان پروتز نصب شود و میزان تراش دندان تا حدی
اندودنتیكس (تخصص درمان ريشه دندان) یکی از شاخه*های دندان پزشکی است که موضوع آن به طور کلی تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری*ها و* صدمات ريشه*ی دندان و از جمله عصب و کانال عصبی دندان می*باشد. درمان ريشه یا عصب*کشی زمانی انجام می*شود که یک آسیب (مانند پوسیدگی یا تروما) باعث تغییرات غیرقابل بازگشت در بافت عصبی دندان شده باشد، که ممکن است حتی به نکروز (مرگ بافت) منجر شود. این روش درمان در مواردی که بنا است روی دندان پروتز نصب شود و میزان تراش دندان تا حدی
ريشه شناسی چندین واژه مرد از مُردن است . زیرا زایندگی ندارد .مرگ نیز با مرد هم ريشه است.زن  از زادن است و و واژه ی زِندگی نیز از زن گرفته شده است . (زن + دگی)دختر از ريشه « دوغ » است که در میان مردمان آریایی به معنی« شیر « بوده و ريشه واژه‌ی دختر « دوغ دَر » بوده به معنی « شیر دوش » زیرا در جامعه کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود . به daughter در انگلیسی توجه کنید. واژه daughter نیز همین دختر است gh در انگلیس کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی آن داشته و « خ
اندودنتیكس (تخصص درمان ريشه دندان) یکی از شاخه*های دندان پزشکی است که موضوع آن به طور کلی تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری*ها و* صدمات ريشه*ی دندان و از جمله عصب و کانال عصبی دندان می*باشد. درمان ريشه یا عصب*کشی زمانی انجام می*شود که یک آسیب (مانند پوسیدگی یا تروما) باعث تغییرات غیرقابل بازگشت در بافت عصبی دندان شده باشد، که ممکن است حتی به نکروز (مرگ بافت) منجر شود. این روش درمان در مواردی که بنا است روی دندان پروتز نصب شود و میزان تراش دندان تا حدی
چه بسیاره سقوط هایی که ريشه در جهالت های پیشین ما داره؛
چه دشواره پذیرش رنجی که تقاص خطاهای پیشین خود ماست..
و ای کاش ريشه را بشناسیم و منشا را پیدا کنیم...
که اگر بعد از کشیدن رنج و محنت منتج از عمل، باز هم ريشه نجوییم و خطا پشت خطا کنیم؛ در باتلاق جهل منزل ابدی گزیده ایم...
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها