بر ریشه من خوب نش تبرت را بهشتیبر زلف سياهم تو نشاندي سحرت رااي کاش به پايان برساني سفرت را
خشكيده دواتم به چه رنگي بنويسمبا خون دلم نقش نمايم اثرت را
دور از مني و فاصله بسيار و دلم تنگبايد که نسيمي برساند خبرت را
يك عمربه خاك دل من ريشه دوانديحق نيست به دشمن برساني ثمرت را
هر لحظه به روي سر تو سايه ي من بودبر ريشه ي من خوب نشاندي تبرت را
رد مي شوي از خواستن وعشق من امابد نيست نگاهي بكني پشت سرت راسيد هادي بهشتي
زمانه کاش نچيند دوباره بال و پرت را
خدا کند ندرد گرگ ، گوشه يِ جگرت را
 
عزيز مصر ! دعا کن در اين تسلسل قحطي
برادران نفروشند حضرتِ پدرت را !
 
امان ازين همه خنجر که دست اين شب وحشيست
نگاه کن منِ تنها ، هميشه پشت سرت را !
 
چه افعيان که عمودي درون شهر پلاسند
چقدر خوش قد و بالا گرفته دور و برت را !
 
رفيق ، گريه ي يک مرد ، دردناک و غريب است
نبيند‌آينه ايکاش چشمهاي ترت را ...
 
درختِ بي تنه ام ، باغبان ! تو را به خدايت
به جان ريشه نيفتي ! غلاف کن تبرت را
 
 
#

مرد قوي هيکل، در چوب بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب کار کند.روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او تبريک گفت و او را به ادامه کار تشويق کرد. روز بعد با انگيزه بيشتري کار کرد، ولي 15 درخت بريد .روز سوم بيشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش آمد که ضعيف شده است. نزديکش رفت و...عذر خواست و گفت: نمي دانم چرا هر چه بيشتر تلاش مي کنم، درخت کمتري مي برم.رئيس پرسيد: آخرين بار کي تبرت را تيز کردي؟او گفت: براي اين کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بريدن درختان بودم.
مرد قوي هيکل، در چوب بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب کار کند.روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او تبريک گفت و او را به ادامه کار تشويق کرد. روز بعد با انگيزه بيشتري کار کرد، ولي 15 درخت بريد .روز سوم بيشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش آمد که ضعيف شده است. نزديکش رفت و...عذر خواست و گفت: نمي دانم چرا هر چه بيشتر تلاش مي کنم، درخت کمتري مي برم.رئيس پرسيد: آخرين بار کي تبرت را تيز کردي؟او گفت: براي اين کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بريدن درختان بودم.
 
مرد قوي هيکل، در چوب بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب کار کند.روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او تبريک گفت و او را به ادامه کار تشويق کرد. روز بعد با انگيزه بيشتري کار کرد، ولي 15 درخت بريد .روز سوم بيشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش آمد که ضعيف شده است. نزديکش رفت و...عذر خواست و گفت: نمي دانم چرا هر چه بيشتر تلاش مي کنم، درخت کمتري مي برم.رئيس پرسيد: آخرين بار کي تبرت را تيز کردي؟او گفت: براي اين کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بريدن درختان بود
اصل موضوع را فراموش نکن
مرد قوي هيکل، در چوب بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب کار کند.
 
روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او تبريک گفت و او را به ادامه کار تشويق کرد. روز بعد با انگيزه بيشتري کار کرد، ولي 15 درخت بريد .
 
روز سوم بيشتر کار کرد، اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش آمد که ضعيف شده است. نزديکش رفت و...
 
عذر خواست و گفت: نمي دانم چرا هر چه بيشتر تلاش مي کنم، درخت کمتري مي برم.
 
رئيس پرسيد: آخرين بار کي تبرت را تيز کردي؟
 
او گفت: براي اين کار وقت نداشت

چون بغضِ تلخي
 
در گلويِ درختي خشكيده
 
 رو در رويِ لبخندِ تيزِ تبر
 
هراسان از هجومِ
ويرانگرِ ارتشِ موريانه ها
به تو مينگرم ... اين روزها
 
بزن...!
تو زودتر بزن ، تيزي تبرت را
بر تنه يِ چوبيِ آخرين ايستگاه خاطراتِ
خاك خورده يِ قديميت
تا پيش دستيِ موريانه هانكرده است
خاك اره
سرتا پاي قامت خشكيده ام را
 نشده ام رسوا
از پديدار شدن ِ دلواپسي هاي بي رحمِ
يك عمر داشتنت را
 
بزن...!
تو زود تر بزن ، تيزي تبرت را
..............
ملکشاهي
زمانه کاش نچيند دوباره بال و پرت را
خدا کند ندرد گرگ ، گوشه يِ جگرت را
 
عزيز مصر ! دعا کن در اين تسلسل قحطي
برادران نفروشند حضرتِ پدرت را !
 
امان ازين همه خنجر که دست اين شب وحشيست
نگاه کن منِ تنها ، هميشه پشت سرت را !
 
چه افعيان که عمودي درون شهر پلاسند
چقدر خوش قد و بالا گرفته دور و برت را !
 
رفيق ، گريه ي يک مرد ، دردناک و غريب است
نبيند‌آينه ايکاش چشمهاي ترت را ...
 
درختِ بي تنه ام ، باغبان ! تو را به خدايت
به جان ريشه نيفتي ! غلاف کن تبرت را
 
 
#
                             ريشه ها
مى توانيد گلها را بخشكانيد ، برگها را بسوزانيد، شاخه ها را بشكنيد، و ساقه ها را از بيخ ببريد،اما ريشه ها را نخشكانيد،شايد روزگارى عمر خشكسالى به سر آمد و ابرى جهيدن گيرد  و ترنم بارانى بر خاك وريشه ها جانى دوباره بخشيد و جوانه بزنند و از هر جوانه اى نهالى  برويد  و دوباره زمين را پر از خرمى كند ،چون نه دولت شما جاودانه است ونه دولت خشكسالى
!  آنهايى كه دم از توسعه مى زنند بدانند و آگاه باشند كه توسعه يافتگى نسب
گزيده اي از تفسير آيه ي 25 سوره ي بقره
درس هفتم
7. «وجه تشابه» در ثمرات بهشتي
«وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً»؛ در ارتباط با كلمه ي «مُتَشابِهاً» نيز چند وجه تفسيري بيان شده است،[1] از جمله؛
الف) ثمرات بهشتي از نظر رنگ شبيه و مثل هم است ولى طعم و مزه ي آنها با يکديگر متفاوت خواهد بود.
ب) جميع ثمرات بهشتي از نظر کيفي با يکديگر مثل و شبيه بوده و در آنها جنسِ پست و نامرغوب وجود ندارد.
ج) به جهت آن که قسمتي از ميوه هاي بهشتي از نظر کمّي و کيفي، با قسمت ديگ
آن شب در حال رانندگي كه از دفتر به منزل ميرفتم پيامك سر نوشت سازت را فرستادي
تيري كه مستقيم به قلبم نشاندي.
وقتي نوشتي دوست دارم. هنرمندانه جواب عشق را از تو گرفتم و باز نوشتي ، آره خوب دوستت دارم.
ولي نميدانستي كه من چقدر زيادتر تو را دوست (دوستت) دارم
روزي هيزم شکني در يک شرکت چوب بري دنبال کار مي گشت، در نهايت توانست براي خودش کاري پيدا کند، حقوق و مزايا و شرايط کار بسيار خوب بود، به همين خاطر هيزم شکن تصميم گرفت نهايت سعي خودش را براي خدمت به شرکت به کار گيرد . به او يک تبر دادند و او را به سمت محلي که بايد در آن مشغول مي شد، راهنمايي کردند.
روز اول هيزم شکن 18 درخت را قطع کرد، رئيس او را تشويق کرد و گفت همين طور به کارش ادامه دهد . اين تشويق انگيزه بيشتري در هيزم شکن ايجاد کرد و تصميم گرفت روز
روزي هيزم شکني در يک شرکت چوب بري دنبال کار مي گشت، در نهايت توانست براي خودش کاري پيدا کند، حقوق و مزايا و شرايط کار بسيار خوب بود، به همين خاطر هيزم شکن تصميم گرفت نهايت سعي خودش را براي خدمت به شرکت به کار گيرد . به او يک تبر دادند و او را به سمت محلي که بايد در آن مشغول مي شد، راهنمايي کردند.
روز اول هيزم شکن 18 درخت را قطع کرد، رئيس او را تشويق کرد و گفت همين طور به کارش ادامه دهد . اين تشويق انگيزه بيشتري در هيزم شکن ايجاد کرد و تصميم گرفت روز
فرض بفرماييد كه ما يك درخت مركبات داريم و به ان كود داده ايم، قدري نزديكتر  و به درون خاك ميرويم، حال اين كود در چه فاصله اي از ريشه بايد باشد كه گياه بتواند أنرا جذب كند. ايا ملوكول كود شيميايي قادر به جابجا شدن در خاك هست كه خود را به ريشه نزديك كند
و يا ايا راهي هست كه ما ريشه را به ان ملوكول نزديك كنيم
هدف از اين پست صرفا طرح سوال بود، سوالاتي كه با مطالعه يك پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته اكولوژي در دهنم إيجاد شد، البته جواب سوال اصلي را ي
گزيده اي از تفسير آيه ي 25 سوره ي بقره
درس هشتم
. کيفيت ازدواج هاي بهشتي
«وَ لَهُمْ فيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ»؛ قرآن كريم در بهشت، از دو گروه سخن به ميان آورده است:
الف) «حور العين» که همان زنان بهشتي اند.
ب) «غلمان و ولدان» که همان پسران بهشتي اند.
اما «حور العين»؛ كه به نكاح مردان بهشتي درآورده مي شوند، چنان كه فرمود: «كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ»«دخان/54»، «حور»- جمعِ «حوراء» يعني زني که جسمي سفيد دارد و «عِين» جمع «عيناء» ي
باز لب هاي من به خنده نشست
 روي تنهاييم پرنده نشست 
 
باز طوفان گرفت ابراهيم
بت من جان گرفت ابراهيم
 
بت من رنگ وبو نمي خواهد
شبنم است او وضو نمي خواهد
 
برگ وبار جهان ز ريشه ي اوست
خون پيغمبران به شيشه ي اوست
 
هر طرف نقش آن پري رو هست
رو به هر سو که مي کنم او هست
 
دلم از غصه مست اوست هنوز
چشم هايم به دست اوست هنوز
 
مي زنم هر چه در نمي شکند
بت من را تبر نمي شکند
 
تو بتت از گل است ابراهيم
کار من مشکل است ابراهيم
 
تو بهارت به اين قشنگي نيست
بت من چو
z.b abdl:همايش مهارتهاي زندگي با حضور استاد علي بهشتي براي بانوان مددجوي خيريه طهورا در 2/6/95 در فاز يک انديشه شهريار برگزارشد.در اين برنامه که با هدف غربالگري نياز هاي مشاوره ايي مدد جويان و کمک به مشکلات خاص آن در حوزه ارتباطات درون فردي ،خانوادگياجتماعيوحدت رويه در جهت مقابله با بحرانهاي بلوغ نوجوان کاهش آلام مددجويان برگزار شدآقاي علي بهشتي ضمن تاکيد بر ضرورت ريشه يابي مشکلات و استفاده از مشاور و راهنماي متخصص گفت: ابتدا بايد به نقطه پذيرش
تنهاي تنهايم اگر، ديگر غمي نيست
غير از غم عالم مرا گر عالمي نيست 
 
وصف دل ما را بدان آسان و زيباست
آنقدر غم در دل بود ديگر غمي نيست
 
زخمي كه بر جانم نشاندي كار خود كرد
بر دردهاي سينه ي من مرهمي نيست
 
عرش خدا مي لرزد از آه ضعيفان
اين دل شكستنها بدان كار كمي نيست 
 
خوب است حال ما اگر مي پرسي از ما
غير از غم دوري تو گر ماتمي نيست
 
تا نيستي اي جان شيرين در كنارم
بر اين دل غمديده جز غم همدمي نيست
 
تا پاي جان مي خوانمت اي جان جانان
عمرم به پايان است

يه سريا هم هستن كه با قربون صدقه ميخوان خرت كنن
هي فدات ميشن هي قربونت ميرن هي بوس ميفرستن هي بغلت ميكنن بعد ريشه تو با همين فدات شم فدات شم ها ميزنن
 ديدم كه ميگم
يه ذره از ديدن اونور تر 
زدن ريشه مو كه ميگم
ما كه اهلش نيستيم دلمون نمياد ميسپريم به همون خدا 
 
 
مرد قوي هيکلي، در چوب بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب کار کند.
روز اول 18 درخت بريد. رئيس به او تبريگ گفت و او را به ادامه ي کار تشويق کرد.
روز بعد با انگيزه ي بيشتري کار کرد، ولي 15 درخت بريد. روز سوم بيشتر کار کرد،
اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش آمد که ضعيف شده است. نزد رئيسش رفت و گفت: "
نمي دانم چرا هر چه بيشتر تلاش ميکنم، درخت کمتري مي برم!"
رئيس پرسيد: "آخرين باري که تبرت را تيز کردي کي بود؟"
او گفت: " براي اين کار وقت نداشتم، تمام مدت مشغول بريدن
ناله ها و ضجه هاي مادر ، بي عدالتي هاي پدر ، نگاه هاي هراسان فرزندان ، چكنم هاي هميشگي ،همه و همه در دل خود جمعي عاصي را رقم مي زند . انگاه بستر جنگ هاي بي پايان پديد مي ايد .اين جنگ هايي كه هميشه شنيده و ديده ايم . برادر با برادر . خواهر با برادر 
 جنگ هاي خونين كه به نابودي يكديگر مي انجامد . بي عدالتي ريشه عشق و دوستي را مي زند .بي عدالتي ريشه محبت و برادري را مي زند. بعد از ساليان تازه فهميده ام چرا   برابري قبل از برادري مي ايد . 
فقط پدران ناعادل
ناله ها و ضجه هاي مادر ، بي عدالتي هاي پدر ، نگاه هاي هراسان فرزندان ، چكنم هاي هميشگي ،همه و همه در دل خود جمعي عاصي را رقم مي زند . انگاه بستر جنگ هاي بي پايان پديد مي ايد .اين جنگ هايي كه هميشه شنيده و ديده ايم . برادر با برادر . خواهر با برادر 
 جنگ هاي خونين كه به نابودي يكديگر مي انجامد . بي عدالتي ريشه عشق و دوستي را مي زند .بي عدالتي ريشه محبت و برادري را مي زند. بعد از ساليان تازه فهميده ام چرا   برابري قبل از برادري مي ايد . 
فقط پدران ناعادل
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر خيانت، واقعيت مرده است!!!
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر يخي، عشق و اخوت مرده است!!!
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر نسل کشي، ادميت مرده است!!!
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر جنگ و ستيز،صلح و مروت مرده است!!!
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر دروغ و ريا ،صداقت مرده است!!!
ريشه زندگي برکن ، که در اين عصر غارت و دزدي، پاسبان مرده است!!!
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر شهوت، عابد و زاهد مرده است!!!
ريشه زندگي برکن، که در اين عصر حصا
حسن بهشتي‌پور، تحليلگر مسائل هسته‌اي در گفت‌وگو با «اعتماد»
روزنامه اعتماد شماره 3588  روز شنبه 11 مرداد 1395 صفحه 15
گروه ديپلماسي| «آژانس نقشي در نشت اطلاعات محرمانه ايران نداشته است.» اين ادعايي است كه روز جمعه مسوولان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در واكنش به اعتراض روز دوشنبه ايران به درز اطلاعات محرمانه‌اش در گزارش آسوشيتدپرس داشته و گفته است كه درز اطلاعات محرمانه كشورها نگراني آژانس هم است. در رابطه با اعتراض ايران و رد اين مساله از س
 
 
مهربانم امروز داشتم فكر مي كردم آدمها از چه زماني پير مي شوند يا بهتر بگويم
 ريشه ها از چه زماني پير شدند ؟
 خوب كه فكر مي كنم
 شايد از زماني كه بي نگاه شديم ؛ شايد از زماني كه بيمار صفتان جهلشان را به رخ ريشه ها كشيدند  و آنها مجبور به تحمل شدند ؛شايد از زماني كه گلبرگ نخستين پيوند خورد ؛شايد از زماني كه گلبرگ ثاني پيوند خورد ؛شايد از زماني كه گلبرگ پيوند نخستين با تمام نا باوري خيانت را نشانشان داد ؛ شايد از زماني كه گلبرگ پيوند ثاني بي نگ
آنکارا موضع سنتي نسبت به تاتارهاي کريمه دارد
 تجزيه اوکراين به زيان روسيه است
بهشتي پور در گفت‌وگو با تسنيم:
 ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶
بهشتي پور پژوهشگر ارشد مسائل اوراسيا گفت: آنکارا موضع سنتي نسبت به تاتارهاي کريمه داشته و از ابتدا نسبت به ضميمه  کردن اين منطقه به روسيه معترض بوده است. توقع عدم رابطه ترکيه با اوکراين انتظار بي جايي است.
حسن بهشتي پور، پژوهشگر ارشد و تحليلگر مسائل سياسي اوراسيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري تسنيم، با اشا
امروز از نظر درسي اصلا خوب نبودم با اينكه چون نوبت آشپزيمو انجام داده بودم و ميتونستم جلو بيوفتم از برنامه ولي كلي عقب افتادم
ولي در عوض ي كار جالب كردم ،اومد ي جدول كشيدم و كارايي ك هر روز هر چقدم كوچيك و ساعت خواب و بيداريمو زدم و ريشه همه چيو كشيدم بيرون
ريشه كم درس خوندن ساعت خواب و بيداريمه ريشه اونم برميگرده به هوس هاي بي موقع و الكي ،اينستا موزيك وبگردي
والا ديگه تعطيل ميكنم همه چيو قول نميدم چون سخته ولي سعي ميكنم نه،خيلي سعي ميكنم 
ب
ريشه تمامي دعوا و اختلافات زن و شوهر به سه کلمه مرسوم بر مي گردد که در مکالمات روزانه به کرات مورد استفاده قرار مي گيرند.
 
ريشه تمامي دعوا و اختلافات زن و شوهر به سه کلمه مرسوم بر مي گردد که در مکالمات روزانه به کرات مورد استفاده قرار مي گيرند.
 
 دعوا و کشمکش بخش جدايي‌ناپذير روابط عاطفي محسوب مي‌شود و کمتر زن و شوهري را مي‌توان يافت که درگير اين مسئله نباشند، چه بسا اين اتفاقات ممکن است موفق‌ترين و باتجربه ترين زوج‌ها را نيز دچار مشکل کن
 
 
 
 
 


سلام
به نظر من تاكيد بر اين نكته كه در هر انار فقط يك دانه ي آن بهشتي است، اينست كه:
چون دانه ي انار، چه ترش و چه شيرين و چه ملس، نوچ كننده است و هركجا بريزد چسبونكي مي كند.
و هم اينكه لك حتي انار سفيد دانه به راحتي از روي فرش و لباس و مبل و غيره پاك نمي شود، چه برسد به لك دانه هاي سياه و قرمز!!
به انار خورها ميخوان بگن مواظب باش نريزي و همه جا را نوچ و رنگي نكني، نمي گن.
چون ذات آدمها اينطوره كه از هر كاري منع بشن،  نسبت به انجام اون كار حريص
پايان نامه معادل يابي،کاربرد و ريشه هاي ضرب المثل ها در زبان عربي
تعداد صفحات :۱۸۷
نوع فايل : ورد و قابل ويرايش
چکيده
ضرب المثل ها و ريشه هاي آنها علاوه بر ارزش ادبي،آيينه ي زندگي و اخلاق عمومي و انعکاس فرهنگ ، آداب و عادات اجتماعي و سياسي و اعتقادي بشر گذشته است .نگارنده پژوهش حاضر با تکيه بر کتاب « مجمع الامثال » به بيان کاربرد و ريشه پاره اي از امثال( ضرب المثلهاي ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مجمع الامثال ) در زبان عربي پرداخته است ودر صورت امکان ريشه و داس
 
امام جمعه سبزوار گفت: شهيد آيت الله دکتر سيد محمد بهشتي، شخصيتي مبارز، وارسته و ممتاز بود.
حجت الاسلام غلامحسين ابراهيمي در خطبه هاي نماز جمعه سبزوار هفته قوه قضائيه و سالروز شهادت مظلومانه شهيد بهشتي و يارانش را گرامي داشت و افزود: بسياري از افرادي که در حادثه هفتم تير ماه سال 1360 به شهادت رسيدند از بزرگان انقلاب و ياران امام خميني (ره) بودند. وي اظهار کرد: انقلاب اسلامي امانتي در دست همه ما مي باشد که بايد سعي کنيم آن را به خوبي حفظ کرده و ب
اندودنتيكس (تخصص درمان ريشه دندان) يکي از شاخه*هاي دندان پزشکي است که موضوع آن به طور کلي تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري*ها و* صدمات ريشه*ي دندان و از جمله عصب و کانال عصبي دندان مي*باشد. درمان ريشه يا عصب*کشي زماني انجام مي*شود که يک آسيب (مانند پوسيدگي يا تروما) باعث تغييرات غيرقابل بازگشت در بافت عصبي دندان شده باشد، که ممکن است حتي به نکروز (مرگ بافت) منجر شود. اين روش درمان در مواردي که بنا است روي دندان پروتز نصب شود و ميزان تراش دندان تا حدي
اندودنتيكس (تخصص درمان ريشه دندان) يکي از شاخه*هاي دندان پزشکي است که موضوع آن به طور کلي تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري*ها و* صدمات ريشه*ي دندان و از جمله عصب و کانال عصبي دندان مي*باشد. درمان ريشه يا عصب*کشي زماني انجام مي*شود که يک آسيب (مانند پوسيدگي يا تروما) باعث تغييرات غيرقابل بازگشت در بافت عصبي دندان شده باشد، که ممکن است حتي به نکروز (مرگ بافت) منجر شود. اين روش درمان در مواردي که بنا است روي دندان پروتز نصب شود و ميزان تراش دندان تا حدي
ريشه شناسي چندين واژه مرد از مُردن است . زيرا زايندگي ندارد .مرگ نيز با مرد هم ريشه است.زن  از زادن است و و واژه ي زِندگي نيز از زن گرفته شده است . (زن + دگي)دختر از ريشه « دوغ » است که در ميان مردمان آريايي به معني« شير « بوده و ريشه واژه‌ي دختر « دوغ دَر » بوده به معني « شير دوش » زيرا در جامعه کهن ايران باستان کار اصلي او شير دوشيدن بود . به daughter در انگليسي توجه کنيد. واژه daughter نيز همين دختر است gh در انگليس کهن تلفظي مانند تلفظ آلماني آن داشته و « خ
اندودنتيكس (تخصص درمان ريشه دندان) يکي از شاخه*هاي دندان پزشکي است که موضوع آن به طور کلي تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري*ها و* صدمات ريشه*ي دندان و از جمله عصب و کانال عصبي دندان مي*باشد. درمان ريشه يا عصب*کشي زماني انجام مي*شود که يک آسيب (مانند پوسيدگي يا تروما) باعث تغييرات غيرقابل بازگشت در بافت عصبي دندان شده باشد، که ممکن است حتي به نکروز (مرگ بافت) منجر شود. اين روش درمان در مواردي که بنا است روي دندان پروتز نصب شود و ميزان تراش دندان تا حدي
چه بسياره سقوط هايي که ريشه در جهالت هاي پيشين ما داره؛
چه دشواره پذيرش رنجي که تقاص خطاهاي پيشين خود ماست..
و اي کاش ريشه را بشناسيم و منشا را پيدا کنيم...
که اگر بعد از کشيدن رنج و محنت منتج از عمل، باز هم ريشه نجوييم و خطا پشت خطا کنيم؛ در باتلاق جهل منزل ابدي گزيده ايم...
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها